Beit Shalom Logo

Chinese Vocabulary


Hanzi


Pinyin


English

pǎo
run
tiào
jump
老 师
lǎo shī
teacher
同 学 们
tóng xué men
classmates
早 上 好
zǎo shang hǎo
good morning
你 好
nǐ hǎo
hello
大 家 好
dà jiā hǎo
hello everyone
我 们 学 中 文
wǒ men xué zhōng wén
we learn chinese
谢 谢
xiè xiè
thanks
再 见
zài jiàn
goodbye
yǒng
forever
我 是 同 学
wǒ shì tóng xué
I am a class mate.
你 是 老 师
nǐ shì lǎo shī
You are a teacher.


Chinese Vocubulary in PDF Format

Mandarin Writing Practice Template